นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ทาง Coolhostplus.net ต้องการให้ความปลอดภัย ในการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน ดังนั้น จึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของ Coolhostplus ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Coolhostplus ได้รับ จะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ Coolhostplus ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ประกอบด้วย

ข้อมูลส่วนตัวที่สามาระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอนึ่ง ข้อมูลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจะถูกเก็บรวมรวบ ใช้ และ/หรือเปิดเผยในบางกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ใช้เป็นเอกสารประกอบในการจดทะเบียนโดเมนประเภท .th การยืนยันตัวตนสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Dedicated Server เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เช่น

- ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีเฟซบุ๊ก ช่องทางและเวลาที่ต้องการให้ติดต่อ

- ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท

- ช่องทางการชำระเงิน สลิปการโอนเงิน การทำธุรกรรมเกี่ยวกับการสั่งซื้อและ/หรือการใช้ผลิตณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท

- หมายเลขไอพี MAC Address Cookie ID

การจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ผลิภัณฑ์และ/หรือบริการ

- หมายเลขไอพี และ ประเภท ภาษาของเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง

- ที่ตั้ง (ประเทศ) ที่ใช้ในการเข้าถึง และ ระบบปฏิบัติการ

- ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ วันที่/เวลาที่เยี่ยมชม

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครได้บ้าง

ทาง Coolhostplus.net อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้

เช่น

- พนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตของ Coolhostplus และ/หรือ บุคคลภายนอกที่ Coolhostplus เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย

- หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดที่ Coolhostplus ต้องเปิดเผยข้อมูล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ Coolhostplus หรือตามข้อตกลงที่ Coolhostplus มีต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่นใด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่ CoolhostPlus กำหนดขึ้น CoolhostPlus รับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่อยู่ ในการควบคุมของ CoolhostPlus ได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

- สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็น ปัจจุบัน และถูกต้อง

- สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ CoolhostPlus ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งาน โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง

- สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อ มูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

- สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อ ข้อมูลนั้น หมดความจำเป็นหรือเมื่อมีการถอนความยินยอม

- สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือ เมื่อข้อมูล ดังกล่าวหมดความจำเป็น

- สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

 

สิทธิของผู้ให้บริการ

- CoolhostPlus ไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ยกเว้นแต่ว่า ผู้ใช้บริการขอใช้สิทธิ แสดงถึงชื่อและนามสกุลที่เปลี่ยนแปลงที่ต้องการแก้ไข

- CoolhostPlus ไม่มีนโยบายฝากติดต่อ หรือติดต่อกับทีมงานโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของผู้เปิดใช้บริการกับ CoolhostPlus ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อเองเท่านั้น

- CoolhostPlus เป็นแค่ผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่รู้เห็น ต่อข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นๆ แต่อย่างได เจ้าของเว็บต้องเป็นคนรับผิดชอบข้อมูลเองทั้งหมดที่ลงบนเว็บไซต์ ของท่านเอง

 

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายัง CoolhostPlus เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ บริษัทได้ กำหนดไว้ โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ คำร้องขอดังกล่าว

 

ช่องทางการติดต่อ

CoolhostPlus

E-mail : coolhostplus@gmail.com
Fan Page : fb.com/CoolhostPlus

TEL : (+66)064-3097-347
Contact 10:00 - 20:00 hrs. Every day according to business hours

 

ผู้ให้บริการ www.CoolhostPlus.net