> คลังความรู้ > Server Optimization > วิธี Downgrade PHP7 ลง PHP5.6 บน VESTACP บน CentOS 7


วิธี Downgrade PHP7 ลง PHP5.6 บน VESTACP บน CentOS 7

ทำการหยุด service httpd ก่อน

 
#service httpd stop


ต่อด้วย ติดตั้ง php 5.6

ใช้คำสั่ง #yum install php56


และทำการติดตั้ง ปลั๊กอินเสริมของ php 5.6 โดยใช้คำสั่ง


yum –enablerepo=remi-php56 install php56-php php56-php-pear php56-php-bcmath php56-php-pecl-jsond-devel php56-php-mysqlnd php56-php-gd php56-php-common php56-php-fpm php56-php-intl php56-php-cli php56-php php56-php-xml php-php-opcache php56-php-pecl-apcu php56-php-pecl-jsond php56-php-pdo php56-php-gmp php56-php-process php56-php-pecl-imagick php56-php-devel php56-php-mbstring


ต่อมาทำการลบโฟลเดอร์ ใน /usr/bin/php


โดยใช้คำสั่ง #rm /usr/bin/php


จากนั้นจะถามให้กดคอนเฟิร์ม

#press y


ตั้งให้ใช้งาน

#ln -s /usr/bin/php56 /usr/bin/php

เสร็จแล้วมา restart httpd กันก่อน


ใช้คำสั่ง service httpd restart


เช็ค Version โดยใช้คำสั่ง #php -v ดูอีกทีว่าเป็น Version phpขอบคุณบนความ https://www.bunyiam.com/downgrade-php7-php5/

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read