> คลังความรู้ > Server Optimization > แก้ time zone VPS ไม่เป็น asia/bangkok


แก้ time zone VPS ไม่เป็น asia/bangkok


ใช้คำสั่งง่ายๆ เลย

#yum -y install ntp
#ntpdate time.navy.mi.th

ntpdate time.navy.mi.th
server time2.navy.mi.th
server time3.navy.mi.th
server time1.nimt.or.th
server time2.nimt.or.th
server time3.nimt.or.th

#chkconfig --level 235 ntpd on
#/etc/init.d/ntpd start

แค่นี้จบ

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read