> คลังความรู้ > Server Optimization > การเปลี่ยน Host Name ใน CentOS


การเปลี่ยน Host Name ใน CentOS


ค่าที่ได้จะออกมาประมาณ
localhost หรือ server1 แล้วแต่การตั้งค่าในครั้งแรกครับ
เมื่อทราบค่า hostname เดิมแล้วให้เริ่มทำการแก้ไข hostname ปัจจุบัน ด้วยการแก้ไขไฟล์ /etc/sysconfig/network

มาเริ่มเลย
nano -w /etc/sysconfig/network หรือ vi /etc/sysconfig/network

ทำการค้นหา และแก้ไข hostname
HOSTNAME="server1.domain.com"

โฮสเนมที่ระบุต้องอยู่ในรูปแบบ FQDN คือ (name.domain.com) เท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้น Mail System บางตัวจะมีปัญหาครับ
จากนั้นทำการแก้ไข host file
nano -w /etc/hosts หรือ vi /etc/hosts

ให้ใส่ค่า IP ของ Server และ hostname ลงไป
127.0.0.1 localhost
10.240.40.209 server1.domain.com server

ขั้นตอนต่อไปให้ใช้คำสั่งเปลี่ยนแปลง hostname
hostname server.domain.com

ขั้นตอนสุดท้ายให้ restart network และ syslog service ของ server เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ
service network restart
service syslog restart

การตรวจสอบ hostname ว่าปัจจุบันเป็นค่าอะไรให้พิมพ์
hostname

ออกจาก ssh แล้วเข้าใหม่


ที่มาบทความ http://bit.ly/2GvF9SR

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read