> คลังความรู้ > Server Optimization > วิธีติดตั้ง mod_rpaf ให้ Apache 2.4


วิธีติดตั้ง mod_rpaf ให้ Apache 2.4

mod_rpaf มีไว้สำหรับทำให้ apache web server แสดงผล ip ของ visitor ให้ตรงกับ ip จริง
หากมีการตั้งค่า reverse proxy ไว้ เหมาะสำหรับติดตั้งกับ Server ที่มีการใช้งาน NginX Squid หรือ Varnish

ขั้นตอนการติดตั้งสามารถทำได้โดยดาวน์โหลด mod mod_rpaf แต่เลิกพัฒนาไปแล้ว

การที่จะนำมาใช้กับ Apache 2.4 ขึ้นไปจึงจำเป็นต้องทำการแก้ไขบางจุดนิดหน่อย


คำสั่งดาวน์โหลด

wget http://clients.coolhostplus.net/downloads/mod_rpaf-0.6.tar.gz

คำสั่ง copy แล้วไปวางได้เลย

tar xzf mod_rpaf-0.6.tar.gz
cd mod_rpaf-0.6
cp mod_rpaf-2.0.c mod_rpaf-2.4.c

sed -i 's/remote_/client_/g' mod_rpaf-2.4.c
apxs -c -n mod_rpaf-2.4.so mod_rpaf-2.4.c
apxs -i -c -n mod_rpaf-2.4.so mod_rpaf-2.4.c

จากนั้นแก้ไขไฟล์
nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

โดยเพิ่มคำสั่งนี้ไว้ท้ายไฟล์ครับ

LoadModule rpaf_module /usr/lib/apache/mod_rpaf-2.4.so

<IfModule mod_rpaf-2.4.c>

RPAFenable On
RPAFsethostname On
RPAFproxy_ips ใส่ IP ของ Server ของท่าน
RPAFheader X-Forwarded-For


เสร็จแล้วสั่ง service httpd restart 1 ครั้ง
Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read