> คลังความรู้ > Server Optimization > Install วิธีติดตั้ง MRTG ให้กับ VPS/เซิร์ฟเวอร์


Install วิธีติดตั้ง MRTG ให้กับ VPS/เซิร์ฟเวอร์
Monitor Tool สำหรับ Linux ที่จะทำหน้าที่ดักจับ Packet ที่ผ่าน Interface ที่กำหนด นำค่าที่ได้ มาแสดงผลในรูปแบบ Graph หรือ รูปภาพ ช่วยให้เจ้าของเซิร์ฟเวอร์สามารถตรวจสอบ และดูผลการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ได้่มีประสิทธิภาพ โดยรายงานข้อมูล CPU RAM Network TCP Connection แบบราย นาที ชั่วโมง วัน เดือน ปี เป็นต้น

วิธีการติดตั้ง MRTG ใช้คำสั่งต่อไปนี้


yum -y install net-snmp net-snmp-utils mrtg

echo -e "syslocation  Thailand\nsyscontact  admin\nsysservices 79\nrocommunity  snmp 127.0.0.1\nagentaddress  127.0.0.1" > /etc/snmp/snmpd.conf

wget http://www.clients.coolhostplus.net/downloads/mrtg_cfg.txt -O /etc/mrtg/mrtg.cfg

แก้ไขไฟล์ Config ด้วยคำสั่ง ตรวจสอบว่าค่าถูกต้อง

vi /etc/mrtg/mrtg.cfg

SetEnv[server.traffic]: MRTG_INT_IP="_Interface_" MRTG_INT_DESCR="_Interface_"

ทำการเปลี่ยน _Interface_ เป็น eth0 , venet0:0 หรือ ตรงตาม IP ที่จะ monitor
ตรวจสอบโดยพิมพ์คำสั่ง ifconfig

หลังจากนั้นใช้คำสั่ง

mkdir -p /var/www/html/mrtg

indexmaker --columns=2 --output=/var/www/html/mrtg/index.html /etc/mrtg/mrtg.cfg

chkconfig snmpd on

/etc/init.d/snmpd restart

แก้ไข Cron Jobs  สั่ง vi /etc/cron.d/mrtg

*/5 * * * * root LANG=C LC_ALL=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg --lock-file /var/lock/mrtg/mrtg_l --confcache-file /var/lib/mrtg/mrtg.ok > /dev/null 2>&1


ทดสอบ
LANG=C LC_ALL=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg --lock-file /var/lock/mrtg/mrtg_l --confcache-file /var/lib/mrtg/mrtg.ok


บทความโดย coolhostplus.net

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read