> คลังความรู้ > Server Optimization > แก้ไขเวลาใน File Manager ไม่ตรง


แก้ไขเวลาใน File Manager ไม่ตรง


สำหรับ directadmin

เพิ่ม fm_hour_offset=0 ลงใน directadmin.conf

สั่ง service directadmin restart สัก 1 ที


เป็นอันเสร็จ

เพิ่มเติม https://www.directadmin.com/features.php?id=1327Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read