> คลังความรู้ > Server Optimization > วิธีติดตั้ง SpamAssassin DirectAdmin


วิธีติดตั้ง SpamAssassin DirectAdmin

วิธีติดตั้ง

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build clean
./build update_data
./build set spamassassin yes
./build spamassassin

วิธีที่ สอง
cd /usr/local/directadmin/scripts
./spam.sh

ตั้งค่า SpamAssassin เพื่อใช้งานร่วมกับ Exim

เปิดไฟล์ nano /etc/exim.conf

เปิดใช้งาน  /usr/bin/spamd -d -c -m 15

ค้นหา

# Spam Assassin
#spamcheck_director:
#  driver = accept
#  condition = "${if and { \
#      {!def:h_X-Spam-Flag:}  \
#      {!eq {$received_protocol}{spam-scanned}}  \
#      {!eq {$received_protocol}{local}}  \
#      {exists{/home/${lookup{$domain}lsearch{/etc/virtual/domainowners}{$value}}/.spamassassin/user_prefs}}  \
#      {<{$message_size}{100k}} \
#    } {1}{0}}"
#  retry_use_local_part
#  transport = spamcheck
#  no_verify

แก้ไขเป็น

# Spam Assassin
spamcheck_director:
  driver = accept
  condition = "${if and {  \
      {!def:h_X-Spam-Flag:}  \
      {!eq {$received_protocol}{spam-scanned}}  \
      {!eq {$received_protocol}{local}}  \
      {exists{/home/${lookup{$domain}lsearch{/etc/virtual/domainowners}{$value}}/.spamassassin/user_prefs}}  \
      {<{$message_size}{100k}} \
    } {1}{0}}"
  retry_use_local_part
  transport = spamcheck
  no_verify

รีสตาร์ทเซอร์วิส  /etc/init.d/exim restart


ติดตั้งไม่ผ่านใช้วิธีนี้แทน


yum สำหรับ CentOS/RedHat
apt-get สำหรับ aptitude for Debian

เริ่มต้นด้วยติดตั้ง spanassain เลยครับ

yum install spamassassin -y

แต่การติดตั้งแบบนี้จะไม่สามารถใช้งานใน DirectAdmin ได้ครับ การติดตั้งนี้จะติดตั้ง perl และ module ที่สำคัญกับการใช้งาน SpamAssassin ให้กับระบบก่อนครับ

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้ถอน SpamAssasin ออกครับ พอถอนออก Module ที่จำเป็นจะไม่ถูกถอดออกไปด้วยครับ

yum erase spamassassin -y

เมื่อถอนการติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ติดตั้งซ้ำผ่าน Custombuild ของ DirectAdmin ครับ

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set_fastest && ./build update
./build set spamassassin yes
./build spamassassinhttp://help.directadmin.com/item.php?id=36
http://forum.directadmin.com/showthread.php?t=42171

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read