> คลังความรู้ > คำสั่ง Server/VPS > ปิดการส่ง Spam mail


ปิดการส่ง Spam mail


เนื่องจากเราห้ามส่ง Spam mail นะครับ
หาก VPS ลูกค้าได้ส่ง spam mail ออกไปเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับ และลูกค้าต้องทำการแก้ไขโดยเร็ซที่สุด หากไม่สามารถแก้ได้ทางเราจำเป็นต้องปิดการเชื่อมต่อเนตของ VPS ลูกค้าทันที
เพื่อเป็นการป้องกัน เรามีคู่มือสำหรับการหยุดส่ง Spam mail ให้ครับ

กรณี: ไม่ได้ใช้ VPS ในการรับส่งอีเมล
กรณีนี้ทำได้ง่ายครับ โดยการปิด service mail ไม่ให้มันทำงานปัญหาก็จะหายไปทันทีครับ

Ubuntu/Debian:
พิมพ์คำสั่งนี้นะครับ

/etc/init.d/postfix stop
/etc/init.d/sendmail stop
update-rc.d postfix disable
update-rc.d sendmail disable

Centos:
พิมพ์คำสั่งนี้นะครับ

service postfix stop
service sendmail stop
service exim stop
chkconfig postfix off
chkconfig sendmail off
chkconfig exim off

Windows:
ปิด service SMTP ใน Windows

กรณี: ใช้ VPS เป็นเครื่องรับส่งอีเมล

กรร๊นี้จำเป็นต้องเพิ่มกฎใน firewall ครับ เพื่อป้องกันการส่ง spam
จะยังสามารถรับเมลได้

Centos:
พิมพ์คำสั่งนี้ครับ

cp /etc/sysconfig/iptables /etc/sysconfig/iptables.bak
chkconfig iptables on
service iptables start
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -j DROP
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 465 -j DROP
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 587 -j DROP
service iptables save

จากนั้นลองดูผล

Ubuntu/Debian:

iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -j DROP
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 465 -j DROP
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 587 -j DROP
sudo apt-get install iptables-persistent
sudo /etc/init.d/iptables-persistent save
sudo /etc/init.d/iptables-persistent reload
sudo netfilter-persistent save
sudo netfilter-persistent reload

Then find the cause of the problem.

Windows

ปิด Service SMTP ใน Windows

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read