> คลังความรู้ > Server Optimization > ปรับค่า maximum upload size in php.ini


ปรับค่า maximum upload size in php.ini


memory_limit = 128M

upload_max_filesize = 128M ปรับได้ตามใจชอบ

post_max_size = 128M ปรับได้ตามใจชอบ

VestaCP  : vi /etc/php.ini

DirectAdmin :vi /usr/local/php/lib/php.ini
หรือ ใช้คำสั่ง php --ini เพื่อดูพาสที่อยู่ของไฟล์

หลังจากทำเสร็จแล้วให้ใช้คำสั่ง

service directadmin restart

service httpd restart

เป็นอันเสร็จ

Cr : coolhostplus.net

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read