> คลังความรู้ > Server Optimization > วิธีติดตั้ง Directadmin บน Server Dedicated or VPS


วิธีติดตั้ง Directadmin บน Server Dedicated or VPS


วิธีติดตั้ง Directadmin บน Linux Server ( How to Install Directadmin on Linux Server )
เช่น Redhat Linux / RedHat Enterprise / CentOS / Fedora

สั่ง
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel


วิธีติดตั้ง Directadmin บน Debian Server

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev
wget http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh
./setup.sh

วิธีติดตั้ง Directadmin บน FreeBSD Server ( How to Install Directadmin on FreeBSD Server )
fetch http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh
./setup.sh


สำหรับการกำหนดค่า เมื่อรัน ./setup.sh (กำหนดตามความเหมาะสม)

[root@ns7 ~]# ./setup.sh

*****************************************************
*
* Have you run the pre-install commands? CTRL-C if not.
*   http://help.directadmin.com/item.php?id=354
*
*****************************************************

Please enter your Client ID : 22****
(ระบุ Client ID )

Please enter your License ID : 104****
(ระบุ License ID )

Please enter your hostname \(server.domain.com\)
It must be a Fully Qualified Domain Name
Do *not* use a domain you plan on using for the hostname:
eg. don't use domain.com. Use server.domain.com instead.
Do not enter http:// or www

Enter your hostname (FQDN) : s100.coolhostplus.net
(ระบุ ตั้งชื่อ Hostname ที่ต้องการ )


Client ID:  22****
License ID: 104****
Hostname: s100.coolhostplus.net

Is this correct? (y,n) : y
(ถ้าข้อมูลที่แสดงถูกต้อง ให้ ตอบ y และ กด enter)
 

The following ethernet devices/IPs were found. Please enter the name of the devi                                     ce you wish to use:

venet0       127.0.0.1
venet0:0       112.5.76.70
venet0:1       112.5.76.14

Enter the device name: venet0:1
( สำหรับผู้ใช้ lan card หลายใบ ให้เลือกอันที่ IP ตรงกับ License )

Is 112.5.76.70 the IP in your license? (y,n) : y
(ถ้า IP ที่แสดงถูกต้อง ตอบ y)


DirectAdmin will now be installed on: Enterprise 6.2
Is this correct? (must match license) (y,n) : y
(ถ้าข้อมูล OS ที่แสดง ตรงกับ License ให้ตอบ y )


You now have 2 options for your apache/php setup.

1: customapache: end-of-life software.  Apache 1.3, php 4, frontpage.  Do not use.  No support.
2: custombuild 1.1:  newer software.  Apache 2.x, php 4, 5, or both in cli and/or suphp. Defaults to php 5.2
3: custombuild 1.2:  simlar to 1.1, newer default versions (recommended).  Apache 2.x, php 5, 6, or both in cli and/or suphp. Defaults to php 5.3

Post any issues with custombuild to the forum: http://www.directadmin.com/forum/forumdisplay.php?f=61

Enter your choice (1, 2 or 3): 3
(สำหรับท่าน ที่ต้องการใช้ PHP 5.2 ตอบ 2 / ถ้าใช้ PHP 5.3 แนะนำตอบ 3)

Would you like the default settings of apache 2.2 and php 5.3 cli? (y/n): n

You have chosen to customize the custombuild options.  Please wait while options configurator is downloaded...

mail-header-patch=yes is set in the options.conf, but is not required with this php version.
To enable the X-Mail header, set mail.add_x_header to 1 in your php.ini

Option เหล่านี้ เลือกตั้งค่าได้ตามความเหมาะสม

Would you like to have PHP5 or PHP6 as default? (5/6): 5
Would you like to have PHP5? (yes/no): yes
Would you like to have PHP5 as CLI or CGI? (cli/cgi): cli
Would you like to have PHP6? (yes/no): no
Would you like to have ionCube? (yes/no): yes
Would you like to have Zend Optimizer? (yes/no): yes
Would you like to have an ability to update/instal MySQL using CustomBuild? (yes/no): yes
Which version of MySQL you would like to have? (5.0/5.1): 5.1
Which version of Apache you would like to have? (1.3/2.0/2.2): 2.2
Would you like to prevent htaccess files from using Options FollowSymLinks? Moresecure, but may break scripts. (yes/no): no
Would you like to have an ability to update/instal Exim using CustomBuild? (yes/no): yes
Would you like to have an ability to install Dovecot? (yes/no): yes
Would you like to have an ability to install/update phpMyAdmin using CustomBuild? (yes/no): yes
Would you like to have an ability to install/update SquirrelMail webmail using CustomBuild? (yes/no): no
Would you like to have an ability to install/update RoundCube webmail using CustomBuild? (yes/no): yes
Would you like to have an ability to install/update UebiMiau webmail using CustomBuild? (yes/no): no
Would you like to have an ability to install/update Atmail Open webmail using CustomBuild? (yes/no): yes
Would you like to search for the fastest download mirror? (y/n): n

หลังจากนี้ รอผลการติดตั้ง จนกว่าจะเสร็จ
หากไม่เกิดความผิดพลาด ตัวช่วยติดตั้ง จะแสดง ผลการติดตั้ง ให้ทำการจดเก็บไว้ใช้งาน

The following information has been set:

Admin username:   admin
Admin password:   ********
Admin email:      admin@coolhostplus.net

สำหรับท่านที่ลืมรหัสผ่าน Admin Directadmin สามารถดูได้จาก

cat /user/local/directadmin/script/setup.txt

บทความโดย http://www.ireallyhost.com

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read