> คลังความรู้ > คำสั่ง Server/VPS > วิธีเปิดใช้งาน Apache Status


วิธีเปิดใช้งาน Apache Status


เปิดการทำงานของ Apache Status เพื่อดูสถานะการทำงานของ Apache ได้โดยการ SSH เข้าไปยังเซิฟเวอร์ และทำการแก้ไขไฟล์ดังต่อไปนี้

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf

จากนั้นแก้ไขข้อความตรงที่เป็นสีแดงๆนี้

<Location /server-status>
SetHandler server-status
#     Order deny,allow
#     Deny from all
#     Allow from .example.com
</Location>

ExtendedStatus On

ตรงข้อความ server-status จะเปลี่ยนเป็นคำอื่นก็ได้ เพื่อมิให้ผู้อื่นสามารถเปิดดู Status ของเราได้

การเรียกดู Apache Status สามารถทำได้โดย http://ip/server-status

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read