> คลังความรู้ > คำสั่ง Server/VPS > ลบอีเมลล์ที่รอส่งทั้งหมด (Email Queue) DirectAdmin


ลบอีเมลล์ที่รอส่งทั้งหมด (Email Queue) DirectAdmin


คำสั่งลบ Mail Queue ใน DirectAdmin

คำสั่ง exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | sh

แต่ที่จริงแล้วมันมีหลายคำสั่งที่ใช้งานได้

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read