> คลังความรู้ > Server Optimization > install Memcache ให้กับ VestaCP


install Memcache ให้กับ VestaCP


Memcache คือ Library ตัวหนึ่งของ PHP ที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลต่างๆไว้บน Memory

คำสั่งติดตั้ง

yum install  --enablerepo=remi php-pecl-memcache memcached libmemcached -y

เนื่องจาก Memcache จะแยกส่วน Service ออกมาจากตัว PHP ด้วย, เพราะฉะนั้น หลังจากที่เราติดตั้งแล้ว ต้องทำการ Start Service มันด้วย
และคำสั่ง chkconfig คือทำให้มัน Auto-Start หลังจากที่ระบบเรา Start นั่นเอง

1.service memcached restart

2.chkconfig memcached on


ข้อมูลอื่น ๆ ควรศึกษาก่อนทำการติดตั้ง ^^Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read