> คลังความรู้ > Server Optimization > install Opcache ให้กับ VestaCP


install Opcache ให้กับ VestaCP


สำหรับ Control Panel ที่ใช้งายง่ายๆอย่าง VestaCP จะไม่ได้ติดตั้งตัว Opcache หรือส่วนของการทำ Cache PHP มาให้
ช่วยลดการ Process ของไฟล์ PHP ช่วยได้เยอะแน่นอน

คำสั่งติดตั้ง

yum install  --enablerepo=remi php-pecl-zendopcache -y


รอจนกว่าจะเสร็จ
Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read