> คลังความรู้ > Server Optimization > การติดตั้ง install xcache สำหรับ php 5.3 ขึ้นไป


การติดตั้ง install xcache สำหรับ php 5.3 ขึ้นไป
วิธีติดตั้ง XCache 3.1 สำหรับ CentOS How to Install XCache V3.1 On CentOS

สามารถใช้คำสั่งตามนี้ได้เลย

cd /usr/local/directadmin/custombuild หรือ สั่ง โหลดไว้ที่เก็บไฟล์ของแต่ละท่าน

wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/3.0.1/xcache-3.0.3.tar.gz
tar -xzvf xcache-3.0.3.tar.gz
cd xcache-3.0.3
phpize --clean
phpize
./configure --enable-xcache -enable-xcache-optimizer
make install clean
cat xcache.ini >> /usr/local/lib/php.ini

ทำการแก้ไขไฟล์ nano /usr/local/lib/php.ini

จะได้รับ path extension แสดงเช่น

Installing shared extensions:    
/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/

แก้ไขไฟล์ php.ini ใส่
extension=/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/xcache.so

php.ini สำหรับ directadmin อยู่ที่

 /usr/local/lib/php.ini


ทำการ Restart Web Service  /etc/ini.d/httpd restart
ตรวจสอบการติดตั้ง xcache จาก php -v

ปรับแต่งการตั้งค่า Config XCache ตามเหมาะสม

[xcache.admin]
xcache.admin.auth = "on"
;xcache.admin.user = "adminxcache"
;xcache.admin.pass = md5($your_password)
;login use $your_password
;xcache.admin.pass = "a289845494591235478738ea"

[xcache]
xcache.shm_scheme = "mmap"
xcache.size = 256M
xcache.count = 2
xcache.slots = 8K
xcache.ttl = 3600
xcache.gc_interval = 300

;Same as aboves but for variable cache
;If you don’t know for sure that you need this, you probably don’t
xcache.var_size = 4M
xcache.var_count = 2
xcache.var_slots = 8K
xcache.var_ttl = 3600
xcache.var_maxttl = 0
xcache.var_gc_interval = 300

; N/A for /dev/zero
xcache.readonly_protection = Off

xcache.mmap_path = "/dev/zero"

;per request settings. can ini_set, .htaccess etc
xcache.cacher = On
xcache.stat   =  On
xcache.optimizer = On
;xcache.var_namespace = Onxcache.size ขนาดของ cache
xcache.count จำนวน Concurrency หรือ จำนวนของ CPU Core
xcache.slots ขนาด slot ในการเก็บ cache


สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่น xcache ล่าสุดจาก
http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/


Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read