> คลังความรู้ > คำสั่ง Server/VPS > cp command บน Linux


cp command บน Linux


การใช้คำสั่ง cp

คำสั่ง cp บน linux ใช้สำหรับ copy ไฟล์หรือไดเรคทอรี่ จากที่นึงไปยังอีกที่นึง

cp [OPTION]... SOURCE DEST

cp [OPTION]... SOURCE DIRECTORY... DESC DIRECTORY
 
ตัวอย่างการเรียกใช้งานคำสั่ง cp

cp file1.txt newdir

เป็นการ copy ข้อมูลไฟล์ file1.txt ไปยัง directory ชื่อ newdir
 
cp /home/html/mylog.txt /home/html/backup/mylog.bak

เป็นการ copy ข้อมูลไฟล์ mylog.txt ไปยัง path ใหม่พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น mylog.bak

 
cp *.txt newdir

เป็นการ copy ไฟล์ที่นามสกุล .txt ทั้งหมด ไปยัง directory ชื่อ newdir

 
cp -r /home/hope/files/* /home/hope/newdir

เป็นการ copy ทุก file และ folder รวมทั้งใน sub folder ไปยัง directory ชื่อ "newdir"

 
yes | cp /home/hope/files/* /home/hope/newdir

เป็นการ copy ทุก file และ folder รวมทั้งใน sub folder ไปยัง directory ชื่อ "newdir" และถ้าหากปลายทางมีข้อมูลอยู่แล้วจะแสดงคำถามว่าจะทับไฟล์หรือไม่ ซึ่งกรณีนี้จะตอบ yes ให้อัตโนมัติ
ขอบคุณบทความ http://www.codethep......n-linux.php?id=37

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read