> คลังความรู้ > วิธีจัดการโดเมน > เอกสารที่ใช้สำหรับจด Domain.th > เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .in.th


เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .in.th
สำหรับการจดโดเมน .th การส่งเอกสารใช้วิธีการสแกนส่งมาให้เราทางอีเมล coolhostplus@gmail.com
ในกรณีที่ไม่มีเครื่องสแกนสามารถใช้เป็นกล้องถ่ายรูปแทนก็ได้.in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ )

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่ 1 : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร เอกสาร : ( เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง )

- หนังสือรับรองบริษัท - ( โหลดตัวอย่าง )

- ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) - ( โหลดตัวอย่าง )


- หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) - ( โหลดคัวอย่าง )


- ใบ ท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)

 
 
แบบที่ 2 : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล เอกสาร : ( เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง )

- สำเนาบัตรประชาชน  - ( โหลดตัวอย่าง )

- สำเนาใบขับขี่


- หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว


- ในกรณีที่เป็นเยาวชน (อายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์) ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองแทน
  โดยเขียนระบุลงในสำเนาด้วยว่า เพื่อจดทะเบียนโดเมนให้ ด.ช./ด.ญ..

  และเมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรา เพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองโดเมนเนม เป็นชื่อของคุณเองได้


 

มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามก่อนได้

ช่องทางการติดต่อ
coolhostplus@gmail.com

โทร : 064-3097-347 เวลา 10:00 - 20:00 น.

facebook/Coolhostplus


Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read