> คลังความรู้ > วิธีจัดการโดเมน > เอกสารที่ใช้สำหรับจด Domain.th > เอกสารที่ใช้สำหรับจดที่ต้องใช้ Domain-th


เอกสารที่ใช้สำหรับจดที่ต้องใช้ Domain-th
สำหรับการจดโดเมน .th การส่งเอกสารใช้วิธีการสแกนส่งมาให้เราทางอีเมล [email protected]
ในกรณีที่ไม่มีเครื่องสแกนสามารถแฟกซ์มาแทน หรือ ใช้เป็นกล้องถ่ายรูปแทนก็ได้


เงื่อนไข และ เอกสารที่ต้องใช้ จดโดเมนเนม มีดังนี้


.in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ )

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่ 1 : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร เอกสาร : ( เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง )

- หนังสือรับรองบริษัท - ( โหลดตัวอย่าง )
- ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) - ( โหลดตัวอย่าง )
- หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) - ( โหลดคัวอย่าง )
- ใบ ท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)

แบบที่ 2 : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล เอกสาร : ( เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง )

- สำเนาบัตรประชาชน  - ( โหลดตัวอย่าง )
- สำเนาใบขับขี่
- หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
- ในกรณีที่เป็นเยาวชน (อายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์) ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองแทน
  โดยเขียนระบุลงในสำเนาด้วยว่า เพื่อจดทะเบียนโดเมนให้ ด.ช./ด.ญ..

  และเมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรา เพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองโดเมนเนม เป็นชื่อของคุณเองได้

.co.th ( สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ )  ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ
ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่ 1 : องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย เอกสาร : (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

- หนังสือรับรองบริษัท - ( โหลดตัวอย่าง )
- เอกสาร ท.ค.0401 หรือ พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
- หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) - ( โหลดตัวอย่าง )
- ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) - ( โหลดตัวอย่าง )
- ใบ ภ.พ.01 (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
- ใบ ภ.พ.09 (ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น)

แบบที่ 2 : องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)

- หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
- หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
- หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ ( โหลดตัวอย่าง )
- รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
- รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH


- ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น

เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย
    เอกสาร
    1.1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
    เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
    เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)
    1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
    2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
    3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
   - รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
   - รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ .co.th

.or.th (สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร)

-  หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
-  กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด,
-  ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

.ac.th (สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย)

- หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - (ตัวอย่าง)
- กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและ เซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน ( ตัวอย่าง)


มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามก่อนได้

ช่องทางการติดต่อ
[email protected]

โทร : 064-3097-347 เวลา 10:00 - 20:00 น.

facebook/Coolhostplus


Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article